SẢN PHẨM SIEMENS KHÁC

STT Mã Sản Phẩm
I Màn hình Siemens
1 6AV2123-2DB03-0AX0
2 6AV2123-2GA03-0AX0
3 6AV2123-2GB03-0AX0
4 6AV2123-2JB03-0AX0
5 6AV2123-2MA03-0AX0
6 6AV2123-2MB03-0AX0
7 6AV2124-0GC01-0AX0
8 6AV2124-0JC01-0AX0
9 6AV2124-0MC01-0AX0
10 6AV2124-1DC01-0AX0
11 6AV2124-2DC01-0AX0
12 6AV3617-1JC00-0AX1
13 6AV3607-1JC20-0AX1
14 6AV3617-1JC20-0AX2
15 6AV6640-0AA00-0AX0
16 6AV6640-0CA11-0AX1
17 6AV6641-0BA11-0AX1
18 6AV6641-0CA01-0AX1
19 6AV6642-0AA11-0AX1
20 6AV6642-0BA01-1AX1
21 6AV6642-0BC01-1AX1
22 6AV6643-0AA01-1AX0
23 6AV6643-0BA01-1AX0  
24 6AV6643-0CB01-1AX2
25 6AV6644-0AA01-2AX0
26 6AV6647-0AA11-3AX0
27 6AV6647-0AB11-3AX0
28 6AV6647-0AC11-3AX0
29 6AV6647-0AD11-3AX0
30 6AV6647-0AE11-3AX0
31 6AV6647-0AF11-3AX0
32 6AV6647-0AH11-3AX0
33 6AV6647-0AK11-3AX0
34 6AV6648-0BC11-3AX0
35 6AV6648-0BE11-3AX0
36 6AV6648-0CC11-3AX0
37 6AV6648-0CE11-3AX0
38 6ES7272-0AA30-0YA1
II PLC SIEMENS LOGO
39 6ED1052-1CC01-0BA6
40 6ED1052-1CC01-0BA8
41 6ED1052-1FB00-0BA6
42 6ED1052-1FB00-0BA8
43 6ED1052-1MD00-0BA6
44 6ED1052-1MD00-0BA8
45 6ED1055-1CB10-0BA2
46 6ED1055-1FB00-0BA1
47 6ED1055-1FB00-0BA2
48 6ED1055-1FB10-0BA2
49 6ED1055-1MA00-0BA0
50 6ED1055-1MA00-0BA2
51 6ED1055-1MB00-0BA1
52 6ED1055-1MB00-0BA2
53 6ED1055-4MH00-0BA0
54 6ED1057-1AA01-0BA0
55 6ED1052-2FB00-0BA0
III PLC SIEMENS S7-200
56 6ES7212-1AB23-0XB8
57 6ES7212-1BB23-0XB8
58 6ES7214-1AD23-0XB0
59 6ES7214-1AD23-0XB8
60 6ES7214-1BD23-0XB0
61 6ES7214-1BD23-0XB8
62 6ES7214-2AD23-0XB8
63 6ES7214-2BD23-0XB8
64 6ES7216-2AD23-0XB8
65 6ES7216-2BD23-0XB0
66 6ES7216-2BD23-0XB8
67 6ES7221-1BF22-0XA8
68 6ES7221-1BH22-0XA8
69 6ES7222-1BF22-0XA8
70 6ES7222-1HF22-0XA8
71 6ES7223-1BF22-0XA8
72 6ES7223-1BH22-0XA8
73 6ES7223-1BL22-0XA8
74 6ES7223-1HF22-0XA8
75 6ES7223-1PH22-0XA8
76 6ES7223-1PL22-0XA8
77 6ES7223-1PM22-0XA8
78 6ES7231-0HC22-0XA8
79 6ES7231-7PB22-0XA8
80 6ES7231-7PD22-0XA8
81 6ES7232-0HB22-0XA8
82 6ES7235-0KD22-0XA8
83 6ES7277-0AA22-0XA0
84 6ES7901-0BF00-0AA0
85 6ES7901-3CB30-0XA0
86 6ES7901-3DB30-0XA0
IV PLC SIEMENS S7-1200
87 6AV2181-8XP00-0AX0
88 6ES7211-1HE40-0XB0
89 6ES7212-1AE40-0XB0
90 6ES7212-1BE31-0XB0
91 6ES7212-1BE40-0XB0
92 6ES7212-1HE40-0XB0
93 6ES7214-1AG40-0XB0
94 6ES7214-1BG40-0XB0
95 6ES7214-1HG40-0XB0
96 6ES7215-1AG40-0XB0
97 6ES7215-1HG40-0XB0
98 6ES7215-1BG40-0XB0
99 6ES7221-1BF32-0XB0
100 6ES7221-1BH32-0XB0
101 6ES7221-3BD30-0XB0
102 6ES7222-1BF32-0XB0
103 6ES7222-1BH32-0XB0
104 6ES7222-1HF32-0XB0
105 6ES7222-1HH32-0XB0
106 6ES7223-0BD30-0XB0
107 6ES7223-1BH32-0XB0
108 6ES7223-1BL32-0XB0
109 6ES7223-1PH32-0XB0
110 6ES7223-1PL32-0XB0
111 6ES7231-4HA30-0XB0
112 6ES7231-4HD32-0XB0
113 6ES7231-4HF32-0XB0
114 6ES7231-5PD32-0XB0
115 6ES7231-5PF32-0XB0
116 6ES7231-5QA30-0XB0
117 6ES7231-5QD32-0XB0
118 6ES7231-5QF32-0XB0
119 6ES7231-5ND32-0XB0
120 6ES7232-4HA30-0XB0
121 6ES7232-4HB32-0XB0
122 6ES7232-4HD32-0XB0
123 6ES7234-4HE32-0XB0
124 6ES7241-1AH32-0XB0
125 6ES7241-1CH30-1XB0
126 6ES7241-1CH32-0XB0
127 6ES7297-0AX30-0XB0
128 6ES7953-8LG30-0AA0
129 6ES7954-8LC02-0AA0
V PLC S7-300
130 6ES7138-4DF01-0AB0
131 6ES7153-1AA03-0XB0
132 6ES7153-2BA02-0XB0
133 6ES7153-2BA10-0XB0
134 6ES7291-8BA20-0XA0 (p)
135 6ES7291-8GF23-0XA0(p)
136 6ES7307-1BA01-0AA0
137 6ES7307-1EA80-0AA0
138 6ES7307-1KA02-0AA0
139 6ES7312-5BE03-0AB0
140 6ES7312-5BF04-0AB0
141 6ES7313-5BG04-0AB0
142 6ES7313-6CG04-0AB0
143 6ES7314-1AG14-0AB0
144 6ES7314-6EH04-0AB0
145 6ES7315-2AH14-0AB0
146 6ES7321-1BH02-0AA0
147 6ES7321-1BH50-0AA0
148 6ES7321-1BL00-0AA0
149 6ES7321-1KF02-0AB0
150 6ES7321-7BH01-0AB0
151 6ES7322-1BH01-0AA0
152 6ES7322-1BL00-0AA0
153 6ES7322-1BF01-0AA0
154 6ES7322-1HH01-0AA0
155 6ES7322-1HF01-0AA0
156 6ES7322-8BF00-0AB0
157 6ES7323-1BH01-0AA0
158 6ES7323-1BL00-0AA0
159 6ES7331-1KF02-0AB0
160 6ES7331-1KF02-0AB1
161 6ES7331-7KB02-0AB0
162 6ES7331-7KF02-0AB0
163 6ES7331-7SF00-0AB0
164 6ES7332-5HB01-0AB0
165 6ES7332-5HD01-0AB0
166 6ES7332-5HF00-0AB0
167 6ES7350-1AH03-0AE0
168 6ES7353-1AH01-0AE0
169 6ES7360-3AA01-0AA0
170 6ES7365-0BA01-0AA0
171 6ES7390-1AE80-0AA0
172 6ES7390-1AF30-0AA0
173 6ES7392-1AJ00-0AA0 
174 6ES7392-1AM00-0AA0
175 6ES7798-0CA00-0XA0
176 6GK1571-0BA00-0AA0
177 6GK7343-1CX10-0XE0
178 6ES7953-8LJ30-0AA0
179 6ES7953-8LJ31-0AA0
180 6ES7307-1EA01-0AA0
VI PLC SIEMENS S7-400
181 6EP1337-3BA00
182 6ES7193-4CB30-0AA0 
183 6ES7361-3CA01-0AA0
184 6ES7400-1JA11-0AA0
185 6ES7405-0KA02-0AA0
186 6ES7407-0DA02-0AA0
187 6ES7407-0KA02-0AA0 
188 6ES7407-0KR02-0AA0
189 6ES7412-3HJ14-0AB0
191 6ES7412-2XJ05-0AB0
192 6ES7414-2XK05-0AB0
193 6ES7414-3XM05-0AB0
194 6ES7416-3XL00-0AB0
195 6ES7416-3XR05-0AB0
196 6ES7952-0KH00-0AA0
197 6ES7952-1KH00-0AA0
198 6ES7952-1KK00-0AA0
199 6ES7960-1AA04-0XA0
200 6ES7971-0BA00 
201 6ES7971-1AA00-0AA0
202 6GK1503-2CB00
203 6GK7443-1EX30-0XE0
VII PLC SIEMENS S5
204 6ES5095-8MA04
205 6ES5095-8MA05
206 6ES5102-8MA02
207 6ES5383-8MB11
208 6ES5421-8MA12
209 6ES5433-8MA11
210 6ES5454-7LA12
211 6ES5470-8MA10
212 6ES5470-8MA12
213 6ES5482-8MA13
214 6ES5700-8FA11
215 6ES5700-8MA11
216 6ES5943-7UB11
217 6ES5945-7UA13   
218 CPU S5-928B
219 Domino kết nối S5
220 PLC S5 95U
VIII S7200 Smart
221 6ES7288-1SR20-0AA0
222 6ES7288-1SR40-0AA0
223 6ES7288-3AM06-0AA0
224 Mô đun SR0810016995
225 Mô đun SR0813018577
226 Mô đun SR0813019260
IX Bộ chuyển đổi tín hiệu DC BOX
227 DT-DA4-C-4
228 DT-DA6-C-0
229 DT-DA6-C-1
230 DT-DA6-C-4
231 DT-DV4-C-O
232 DT-DV4-C-1
233 DT-LL4-C-0
234 GW-K
235 GW-P
236 DC box PCT-A-1
X Bộ khí nén Kosaplus
237 Actuator AD100 ( A10ND-AKKB-10C22)
238 Actuator AD125 ( A12ND-AKKB-10C22)
239 Actuator AD210 (AD210-46)
240 Actuator AD50 ( A5ND-AKKB-7C11)
241 Actuator AD65 ( A6ND-AKKB-7C14)
242 Actuator AD80 ( A8ND-AKKB-7C17)
243 Actuator AS50 ( A5NM-AKKB-7C11)
244 Actuator AS65 ( A6NM-AKKB-1C14)
245 Actuator KE040-5P )Q40-30-2L710C22-M42)
XI Thiết bị phụ trợ PLC
246 6ES7131-4BF00-0AA0
247 6ES7132-4BD01-0AA0
248 6ES7132-4BF00-0AA0
249 6ES7138-4CA01-0AA0
250 6ES7151-3BA23-0AB0
251 6ES7193-4CA50-0AA0
252 6ES7193-4CD20-0AA0
253 6ES7352-1AH02-0AE0
254 6ES7972-0AA01-0XA0
255 6ES7972-0AB01-0XA0
256 6ES7972-0BA12-0XA0
257 6ES7972-0BA52-0XA0
258 6ES7972-0BB12-0XA0
259 6ES7972-0BB42-0XA0
260 6ES7972-0BB52-0XA0
261 6GK7242-5DX30-0XE0
262 6GK7243-5DX30-0XE0
263 6GK7343-2AH01-0XA0
264 6GK7443-1EX11-0XE0
265 6GK7443-5FX02-0XE0
XII Bộ nguồn PLC
266 6EP1332-1SH71
267 6EP1333-2BA20
268 6EP1333-3BA10
269 6EP1436-2BA10
270 6EP1437-2BA20
271 6EP1931-2FC21
XIII Sản phẩm khác
271 1747-CP3
272 1761-CBL-PM02
273 1761-NET-AIC
274 1762-0F4
275 1762-IF4
276 1762-IQ16
277 1762-L40BWA
278 1762-OB16
279 1769-IF4
280 1769-of2
281 3RV1021-1CA10
282 3RV1021-1GA10
283 3RV1021-4CA10
284 3RW4037-1BB14
285 3TB4022-0XM0
286 3TB4122-0XM0
287 3TB4222-0XM0
288 3TF3110-0BB4
289 3TF4722-0XM0
290 3VU1340-1MJ00
291 3VU1340-1ML00
292 3VU1340-1MM00
293 3VU1340-1MN00
294 3VU1340-1MP00
295 3VU1340-1NJ00
296 3VU1340-1NK00
297 3VU1640-1MQ00
298 3VU1640-1MR00
299 3ZX1012-0RT02-1AA1
300 3ZX1012-0SK11-2AA1
301 3ZX1012-0TK28-3CA1
302 6ES7133-1BL01-0XB0
303 6SL3040-1MA00-0AA0
304 6SL3055-0AA0-1AA0
305 6SL3055-0AA0-3AA0
306 6SL3210-1KE21-7UB1
307 6SL3211-0AB21-5UA1
308 6SL3244-0BB12-1PA1
309 6SL3246-0BA22-1PA0
310 6SL3255-0AA00-2AA1 
311 ABB SH 202L C25 253/440VAC
312 AD127 - 22D/S AC/AD 24V <20MA
313 Biến dòng 600/5
314 Biến dòng OB1P70/40
315 Biến dòng OB3P140
316 Biến Tần 380V/3P 55KW
317 Biến tần CIMR-ETAA0018FAA
318 Biến tần KEP 12FC1D-3A0A
319 BKN C20 400V
320 BKN C32 400V
321 Bộ bảo về pha
322 Bộ cảm biến và điều khiển
323 Bộ chuyển IN (0-10) - OUT (4-20)
324 Bộ lưu dư liệu
325 Bộ nguồn 12V - 3A
326 Bộ nguồn tổ ong 24V
327 Bộ Sensor đầu dò PH
328 Bóng đèn 6.3V
329 Bóng đèn cao áp 250w
330 Bóng đèn cao áp 400w
331 Bóng đèn tròn 60w
332 Cảm biến điện cực M18
333 Cảm biến điện cực M22
334 Cáp bộ lập trinh kết nối pc
335 Cầu chì
336 Cầu chì 10A
337 Cầu chì 400A NH2S
338 Cầu dao 1P 16A
339 Cầu dao 2P 10A
340 Cầu dao 2P 6A
341 Cầu dao 3P 20A
342 Cầu dao 3P 32A
343 Cầu dao 3RV1021-1GA10
344 Cầu dao 4P 32A
345 Cầu dao 4P 63A
346 Cầu dao tự động 2P6A 6KA - A9K27206
347 CIMR-AT40007FAA
348 Công tắc xoay
349 Công tắc xoay YW-E10
350 CONM14NF-S Connector M12 4 wire 7193-12901-0000001
351 CONM14NF-S Connector M12 4 wire 7193-12981-0000000
352 Connector M12
353 Conotec
354 CONTACTOR GMC (D) - 9 220V 11A, 440V 7A
355 Contector simen 5,5KW 3TF3110-0BB4
356 Cuộn Coil Selenoid Festo 24V
357 Đầu cân 50kg
358 Đầu nối cáp
359 Dầu nối JUK6N
360 DCA8/4619KT 150MA
361 Đế Rờ Le
362 Đế Rờ Le 800 
363 DELAY RM4TR32
364 Đèn báo
365 Đén tín hiệu 220V
366 DIN3 ISO EM A3-P1-O1
367 DIN3 ISO EM A4-P1-O1
368 DIN3 ISO EM A4-P1-O2
369 DIN3 ISO EM A4-P1-O5
370 DIN3 ISO EM U2-P1-O1
371 DIN3 ISO EM U2-P1-O2
372 DOMAE 11342 C16 230V
373 Động cơ điện Siemens 
374 Đồng hồ cơ 
375 Đồng hồ đo vôn
376 Đồng hồ PYROTECH
377 DQ22*17
378 DW26-29 AK001
379 E2A - M30 LN30 - WP - B1 12 TO 24 VDC
380 E2B-M18KN16-WP-C1 02Y133M
381 ENC-1-1-T-24
382 Giắc cắm cái công nghiệp 3p + E
383 Giắc cắm đực công nghiệp 3p + E
384 GNSE 0801 - 0 10 EA PD1212240007701001
385 H3CR-F
386 Hộp cầu chì Omega
387 IA30CSC15AK-K
388 IGBT
389 IK 60N C6A 400V
390 ITV3050-142L3
391 JD-6188M
392 LAY7 (PBCY090) LAY37
393 Limit swich box ALS10 (ST1)
394 Màn hình của biến tần kép
395 Màn hình LCD 
396 Màn hình LS XP80-TTA/AC
397 Miếng cảm ứng GP2500 
398 Miếng cảm ứng GP2600
399 Miếng cảm ứng Touch glass
400 Miếng dán màn hình KTP 600
401 Miếng màn hình KTP 600
402 Mô đun giao tiếp PD 2535
403 MSFG-24/42-50/60 4527 24VDC 4.5W 42VAC
404 NH2GG50V315
405 Nút nhấn có đèn
406 Nút nhấn khẩn cấp
407 Nút nhấn không đèn
408 OMG - FS32X 690V - 10x38 IEC 60269
409 OMRON E2K-C25ME1
410 OMRON WLNI
411 Panel metter
412 PC-GF20 72 - 02001-01
414 photoelectronic PD30CND10NPDU
415 PMT-24V150W1AA
416 PMT-24V200W1AM
417 PMT-24V350W1AK
418 PR30-15DP 12-24VDC
419 R30YN20S
420 RFS-2 SUS316
421 RM2S-UL DC24V
422 Rờ Le 24V
423 Rơ le omron 1 tiếp điểm 24V
424 Rờ Le RJ25-CL-D24
425 RV24YN20S
426 S-CPA101
427 SCXE238D00224DCTPL24017
428 Selector Switch
429 Senso nhiệt Loại K 1m5
430 Senso nhiệt Loại K mặt Bích 1m2
431 Sensor nhiệt độ FS-100D
432 Sensor tiệm cận Carlo Gavazzi
433 Sensor từ
434 SKKT 250/16E
435 SQ14*11
436 SQ17*14
437 Switch chuyển dòng Ampe 20A
438 Temperature transmitter PT100
439 Than chì 16x32x50
440 Than chì 20x25x50
441 Than chì 25x32x50
442 Than chì 32x32x50
443 Than chì 80x80x80
444 Thiết bị phụ tùng
445 Tiếp điểm Switch
446 Timeromron H3CR
447 TL-6800EK2 32 BIT 10/100 PCI LAN CARD
448 UA30CAD35PKTI 15-30 VDC 100MA 0-10V
449 USB-GPW-CB03
450 Valve 2/2 way : 2S160-15 
451 Van Solenoid
452 VIPA 231-1bd53
453 WBI412UO1-0.2 DC24V
454 WBI414S91
455 XB5AA21N
456 XB5AA21N Nút nhấn tự trả về
457 XB7 EA 1P
458 Xe152-SB7/F2
459 Xe152-SB7/F5
460 XS9C111A2L2
461 XWT - 122C
462 ZNKZ-A
463 Co nối ống hơi M10 x Ø 8
464 Co nối ống hơi M10 x Ø 10
465 Co nối ống hơi M13 x Ø 10
466 Co nối ống hơi M17 x Ø 10
467 Co YSC6-M5
468 Co YSC8-M10
469 Co YSC8-M13
470 Siêu phốt Airtac SI63-P-SI63 N R1
471 Siêu phốt Airtac SI100-P-SI100 N R1
472 Siêu phốt Airtac SI125-P-SI125 N R1
473 Phốt xylanh-SC 40
474 DVP32ES200R
475 DVP08XN211R
476 DOP-B10S411
477 DOP-B07S411
478 Bộ phận cảm biến cho lò nung DK-1202
479 Dây PT100 3 cores x 0.3SQ
480 Nút Nhấn PB2
481 Rờ le nhiệt MT 32 7.5A 
482 Rờ le nhiệt MT 32 15A 
483 Công tắc từ MC 18b.18A
484 Bộ phận cảm biến cho lò nung DK-1102
485 Bộ phận cảm biến cho lò nung DK-1100
486 Bộ Rờ le kiếng loại nhỏ 5A, 2C/O , 24VDC Schneider
487 FX3U-20SSC-H
488 SDCS-PIN-4B
489 SDCS-CON-4
490 Đồng hồ SIGNAL GENERATOR
491 6ES6400-0BP00-0AA1
492 Domino 2.5mm2
493 Van xả khí DN80 PN16 DHC80-16
494 Bích thép DN80
495 Bulong - đai ốc - vòng đệm M16x60
496 Găng tay cách điện 26.5kv
497 Ủng cách điện 26.5kv
498 Bao tay vải 2 lớp
499 Máy đo PH cầm tay FP20-Kit
500 Solenoid van STNC - TG.2511.06 - DC24V
501 Solenoide van Hiệu MAC  air 82
series-P/N : 10217 A 3464
502 Steam trap 27 ( loại phao) Model  : J3X-21
503 Steam trap  34 ( loại phao ) Model : J3X-21
504 Khúc xạ kế PR-32 ( Alpha), Cpde : 3405
505 Chuẩn khúc xạ kế 30% Sucrose (0.03%) Code : RE-110030
506 Công tắc Omron WLCA12
507 Contactor 3RT1015-1AP01
508 Contactor 3RT1015-1AK61
509 Điện trở dây quấn 50W 20R 5% RX-20-50W20R
510 Relay trung gian DTA01C230
511 3RH1921-1AE11
512 3RT1036-1AP00
513 Khởi động mềm 3 pha 7.5KW 3RW4435-6BC44
 
zalo